Copyright © Kirkbuddo Scottish Donkeys 2017. All rights reserved. Member of  the Donkey  Breed Society. ‘KIRKBUDDO’ is a Donkey Breed Society Registered Prefix Past and present donkeys