Copyright © Kirkbuddo Scottish Donkeys 2000 -2019. All rights reserved. Member of  the Donkey  Breed Society. ‘KIRKBUDDO’ is a Donkey Breed Society Registered Prefix 07803 583055 scottishdonkeys@gmail.com